Política de privacidade

 1. QUEN INFORMA
  MR TURISMO MARKETING EN ACCION, S.L., con CIF: ESB70330683 é o responsable do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que atinxe ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos.
  MR TURISMO MARKETING EN ACCION, S.L. comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.
 2. ONDE INFORMA
  MR TURISMO MARKETING EN ACCION, S.L., a través da páxina web www.mrturismo.com no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.
  3. TRATAMENTO DE DATOS
  As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.
  Ademais, infórmase dun tratamento conxunto dos datos por parte das entidades do grupo detalladas no punto 1 desta política de privacidade.
  4. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO
  A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.
  5. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS
  No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
  De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico e a Directiva 2002/58/CE, comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos personais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.
  6. RESPONSABLES DE TRATAMENTO
  De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos personais que Vd. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo MR TURISMO MARKETING EN ACCION, S.L. o responsable dos devanditos tratamentos. Os datos nos se lles cederán a terceiros agás no casos en que exista unha obriga legal.
  Así mesmo, declara e garantiza que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.
  7. CONSERVACIÓN DE DATOS
  Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera o devandito tratamiento ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao dispuesto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados (ver en cada finalidade o prazo de conservación).
  8. COMUNICACIÓN DE DATOS
  Os datos non serán cedidos a terceiros sen previo aviso, agás nos casos nos que exista obriga legal.
  9. DEREITOS DOS INTERESADOS
  A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos personais os seguintes dereitos:
  • Dereito a revocar calquera consentemento prestado previamente.
  • Dereito de acceso: coñecer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
  • Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
  • Dereito de portabilidade: poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estén sendo tratados.
  • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
  • Dereito de cancelación: solicitar o cesamento do tratamento dos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
  Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan ao tratamiento dos seus datos ante a Axencia Española de Protección de Datos R/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
  Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que coide que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa no sexan necesarios, pódese dirixir por escrito a MR TURISMO MARKETING EN ACCION, S.L. en Prz Marcial Villamor Varela, 1D Baixo, , 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a info@mrturismo.com.
  • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: nome e apellidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Nembargantes, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.
  10. ¿CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS?
  Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.
ACTIVIDADE DE TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión laboralXestión do persoal para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL.Relación contractual
Xestión fiscal e contableTratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contableRelación contractual
Obriga legal para o/a responsable
Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Xestión de contactosTratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/asRelación contractual
Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Consentimento expreso do interesado/a
Prevención de riscos laboraisCumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúdeRelación contractual
Obriga legal para o/a responsable
Organización de eventos e actividadesXestión e coordinación de actividades e eventos vencellados á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes.Relación contractual
Consentimento expreso do interesado/a
Comunicación informativa e notificaciónsDifusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidadeIntereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Consentimento expreso do interesado/a
Xestión multimediaTratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividadesConsentimiento expreso do interesado/a
Xestión de clientesTratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.Relación contractual
Relación comercial
Envío de publicidadeEnvío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a clientes e/ou potenciais clientes.Consentimento expreso do interesado/a
Xestión de proveedoresAnálise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagamentos a proveedoresRelación contractual
Xestión de potenciais clientesPoder realizar as comunicacións necesarias con posibles clientes e/ou outros interesados/as, envío de presupostos, tarifas, custos de produtos e demais información solicitada previa a establecer unha relación contractual.Relación comercial
Organización de concursos e promociónsTratamento dos datos identificativos e de contacto dos clientes para proceder á participación en posibles concursos e promociónsConsentimento expreso do interesado/a
Xestión de colaboradoresXestión da relación con persoas que colaboran ou interesan en actividades propias da empresaRelación contractual
Consentimento expreso do interesado/a
Xestión das empresas do grupoXestión e mantemento das empresas do grupoRelación contractual
Xestión de candidatos/as a un posto de traballoSelección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de currículum, entrevistas persoais e probas de valoraciónIntereses vitais do interesado/a ou doutras persoas
Consentimento expreso do interesado/a