Política de privacidade

Desde  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información necesaria para coñecer que destino darémoslle aos datos que nos proporciones.

1      QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, facilitáchesnos os teus datos, informámosche de que  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L., con CIF:  ESB70330683 é o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus  datos de identificación.

Desde  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

2      ONDE INFORMAMOS?

Desde  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. informamos a través da páxina web www.mrturismo.com no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

3      QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos En liña, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de  Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4      COMO TRATAMOS OS DATOS?

En  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Ademais, informamos dun tratamento conxunto dos datos por parte das entidades do grupo detalladas no punto 1 desta política de privacidade.

5      CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou  precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6      COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, notificámosche de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE informámosche de que no caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, notifíquesnolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7      CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que desde  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L..

8      OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, préstesnos o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, desde  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9      CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato  interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a  MR TURISMO MARKETING EN  ACCION, S.L. en  Plz Marcial  Villamor Varela, 1D Baixo, , 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a info@mrturismo.com. 

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á  licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Lembrarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD), se consideras infrinxidos a túa dereitos Protección de datos  C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680-  TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10 CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión laboralXestión do persoal para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL.Relación contractual
Xestión fiscal e contableTratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contableRelación contractual
Obriga legal para o/a responsable
Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Xestión de contactosTratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/asRelación contractual
Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Consentimento expreso do interesado/a
Prevención de riscos laboraisCumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúdeRelación contractual
Obriga legal para o/a responsable
Organización de eventos e actividadesXestión e coordinación de actividades e eventos vencellados á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes.Relación contractual
Consentimento expreso do interesado/a
Comunicación informativa e notificaciónsDifusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidadeIntereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros
Consentimento expreso do interesado/a
Xestión multimediaTratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividadesConsentimiento expreso do interesado/a
Xestión de clientesTratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.Relación contractual
Relación comercial
Envío de publicidadeEnvío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a clientes e/ou potenciais clientes.Consentimento expreso do interesado/a
Xestión de proveedoresAnálise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagamentos a proveedoresRelación contractual
Xestión de potenciais clientesPoder realizar as comunicacións necesarias con posibles clientes e/ou outros interesados/as, envío de presupostos, tarifas, custos de produtos e demais información solicitada previa a establecer unha relación contractual.Relación comercial
Organización de concursos e promociónsTratamento dos datos identificativos e de contacto dos clientes para proceder á participación en posibles concursos e promociónsConsentimento expreso do interesado/a
Xestión de colaboradoresXestión da relación con persoas que colaboran ou interesan en actividades propias da empresaRelación contractual
Consentimento expreso do interesado/a
Xestión das empresas do grupoXestión e mantemento das empresas do grupoRelación contractual
Xestión de candidatos/as a un posto de traballoSelección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de currículum, entrevistas persoais e probas de valoraciónIntereses vitais do interesado/a ou doutras persoas
Consentimento expreso do interesado/a